Karty telefoniczne samoinkasujące

Właścicielem spółki Telemit Sp. z o. o. jest Grupa Kapitałowa Telestrada S.A., a karty Telemit zostały zastąpione kartami White Phone.

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 146666674. Kapitał zakładowy: 20 000,00 PLN wpłacony w całości.

Adres:

Telemit Sp. z o. o.
Al. Krakowska 22A
02-284 Warszawa
NIP: 5252554947

© copyright Telestrada S.A. 2023